top of page

Utredningsmetod

Vi utreder våra familjehem utifrån den evidensbaserade Kälvestensmetoden.

I första skedet använder vi BRA-Fam bedömningsmaterial som socialstyrelsen rekommenderar. Detta gör vi för att familjehemskonsulenten/utredaren ska kunna göra en bedömning om familjen ska utredas vidare, och för att i ett tidigt skede kunna identifiera familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. Därefter använder vi Kälvestens intervjumaterial och vi tar referenser på blivande familjehem. Vid behov använder vi tolk om någon familjemedlem vill ha det.

iStock-638505908.jpg

Utgångspunkten är att familjehem ska vara utredda och kontrollerade innan ett barn placeras hos dem.  Familjehemskonsulenterna ska utreda och göra en bedömning av familjehemmets allmänna förutsättningar för att erbjuda familjehemsvård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. Om ett särskilt barn finns i åtanke ska utredningen även omfatta en bedömning om hemmet har förutsättningar för att tillgodose det aktuella barnets specifika behov.

 

Familjehemskonsulten tar inledningsvis kontakt med en intresserad familj per telefon för ytterligare upplysning och för att ställa en del rutinmässiga frågor. I samtalet inhämtas uppgifter om familjens nuvarande situation och deras tankar om uppdraget. Samtidigt lämnar familjehemskonsulenten information bland annat om uppdragets innebörd, om familjehemskonsulentens utbildning och kompetens, samt om betydelsen av att beställa registerutdrag från olika myndigheter. Efter samtalet bedömer familjehemskonsulenten om det är lämpligt att gå vidare i processen med familjen.

 

Vi tar referenser på samtliga familjehemsföräldrar. Vi kontaktar de aktörer och kommuner som placerat barn hos familjehemmet tidigare och även familjens arbetsgivare och vänner för att undersöka familjehemmets lämplighet.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att nedanstående utdrag beställs och skickas i obrutet kuvert till Familjecentrum.

 

1) Misstanke/belastningsregistret hos Rikspolisstyrelsen

2) Socialregistret

3) Kronofogden

4) Försäkringskassan

unnamed_edited.png
bottom of page